Sorry, this entry is only available in Polish.

Sekretarz 4. komisji egzaminacyjnej

dr inż. Sylwester Korga
pok. 116 Pentagon, e-mail: s.korga@pollub.pl


Przed egzaminem dyplomowym dyplomant powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania

Regulamin studiów w Politechnice Lubelskiej

 


Terminy przyjmowania prac dyplomowych:

Termin nr 1: 11.01.2023 od godz. 12:15 do 14:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 2: 18.01.2023 od godz. 12:15 do 14:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 3: 25.01.2023 od godz. 12:00 do 14:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 4: 27.01.2023 od godz. 9:30 do 10:30 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 5: 31.01.2023 od godz. 14:00 do 15:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 6: 01.02.2023 od godz. 12:00 do 14:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 7: 06.02.2023 od godz. 9:00 do 10:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 8: 07.02.2023 od godz. 10:00 do 11:00 w pokoju 116, budynek Pentagon. <– Ze względu na dłuższy przebieg zebrania pracowniczego godziny przyjmowania prac dyplomowych przedłużono do godziny 12:00.

Termin nr 9: 10.02.2023 od godz. 15:30 do 16:30 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 10: 21.02.2023 od godz. 10:30 do 12:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

UWAGA!!!

Odnosząc się do prośby studentów komisja ustaliła dodatkowe terminy składania prac dyplomowych:

Termin nr 11: 23.02.2023 od godz. 9:00 do 10:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 12: 27.02.2023 od godz. 12:00 do 13:00 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 13: 06.03.2023 od godz. 12:15 do 13:45 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 14: 27.03.2023 od godz. 12:15 do 13:45 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Termin nr 15: 31.03.2023 od godz. 16:00 do 16:30 w pokoju 116, budynek Pentagon.

Komisja egzaminacyjna nr 4 nie przewiduje ustalania kolejnych terminów składania prac dyplomowych.

 

 

Terminy egzaminów dyplomowych:

Termin nr 1: 27.01.2023 (piątek) godz. 9:00-10:00 sala: 119 Pentagon.

Termin nr 2: 02.02.2023 (czwartek) godz. 9:00, sala nr 122 Pentagon.

Termin nr 3: 13.02.2023 (poniedziałek) godz. 9:00, sala nr 119 Pentagon.

Termin nr 4: 28.02.2023 (wtorek) godz. 9:00, sala nr 119 Pentagon.

Termin nr 5: 16.03.2023 (czwartek) od godz. 9:45, sala nr 119 Pentagon.

Termin nr 6: 23.03.2023 (czwartek) od godz. 9:45, sala nr 119 Pentagon.

 

 

 


Przed obroną

Do dziekanatu należy złożyć:

 • kartę obiegową w wersji elektronicznej;
 • potwierdzenie złożenia pracy;

Złożenie pracy w jednostce dyplomującej

Student może oddać pracę komisji dyplomującej jeśli posiada komplet zaliczeń z całego toku studiów.

Student składa w jednostce dyplomującej pracę dyplomową w wersji drukowanej oraz elektronicznej zgodnie z poniższą procedurą:

Egzemplarz do archiwum:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej) wraz z płytą CD podpisaną i przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy w formacie edytowalnym oraz formacie PDF, plik prezentacji, kod źródłowy aplikacji oraz zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej.
 • Oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej.
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace muszą bezwzględnie przejść przez system antyplagiatowy (odnośnik do systemu dostępny jest z poziomu wirtualnego dziekanatu EHMS). W związku z powyższym, każda praca musi zawierać również cztery dodatkowe elementy opisane niżej (System antyplagiatowy  – oświadczenia).

Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej zostały przedstawione w pliku: Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania WEiI

Prace niezgodne z wytycznymi nie będą przyjmowane.

Egzemplarz dla promotora:

 • jeśli promotor wymaga – jeden egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie (z dołączoną płytą CD) – wskazany kontakt z promotorem

 

 

[Aktualizacja: 30.11.2020, 21.19]


System antyplagiatowy  – oświadczenia

W związku z wprowadzeniem nowego systemu antyplagiatowego wykorzystującego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) i Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) następuje aktualizacja wymaganych załączników. Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr R-58/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r.

Najważniejsze informacje zawiera § 6 ust. 2:
(…) student dołącza do każdego jej egzemplarza przygotowywanego w formie drukowanej (…) wydruki
czterech dokumentów związanych z przeprowadzoną analizą antyplagiatową:

 • oświadczenia studenta, o którym mowa w § 2 ust. 3
 • opinii promotora, o której mowa w § 5 ust. 1
 • potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat
 • oraz raportu ogólnego z badania antyplagiatowego w systemie JSA

Dokumenty te muszą być umieszczone w pracy w sposób trwały (tzn. znajdować się w oprawie każdego egzemplarza) bezpośrednio po stronie tytułowej pracy. Strona tytułowa powinna być zgodna z procedurą dyplomowania (link do procedury). Wygląd okładki określają załączniki 7a oraz 7b.

 

 

Każdy z dołączonych dokumentów winien być odpowiednio podpisany:

 • oświadczenie studenta — przez autora pracy dyplomowej
 • potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat — jednocześnie przez autora pracy (jako osoby składającej dokument) oraz jej promotora (jako osoby przyjmującej dokument)
 • opinia promotora oraz raport ogólny z badania antyplagiatowego w systemie JSA — przez promotora pracy
  dyplomowej

 

[Aktualizacja: 30.11.2021, godz. 21:25]


Przydatne informacje

Szanowni Państwo,

przypominam, że warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie uzupełnionego indeksu do dziekanatu. Jeśli ktoś jest na liście, a nie dostarczył indeksu nie będzie dopuszczony do egzaminu.

Szanowni Państwo,
na karcie obiegowej podpisuje się promotor, a następnie (po podpisaniu) kartę podbija pieczątką Pani Magdalena Latkowska (sekretariat – 118 Pentagon). W tej kolejności.

Na egzaminie dyplomowym dla każdego studenta losowane są trzy pytania. Pytania te losowane są przez program komputerowy. [Aktualizacja informacji 17.10.2022 r.]

Pytania egzaminacyjne dotyczą zagadnień zgodnych z treściami sylabusów. Sylabusy dostępne są na stronie https://pollub.bip.gov.pl/

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Najbliższe terminy przyjmowania prac dyplomowych:

 

Ponadto przypominam, iż w wydrukowanym egzemplarzu pracy należy umieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (po spisie treści).

W przypadku prac wielu autorów należy złożyć tyle prac, ilu jest autorów – podobnie wygląda sytuacja z płytami CD. Każdy autor musi mieć egzemplarz swojej pracy (identyczny z pozostałymi). W związku z powyższym:

 • W przypadku pracy jednoosobowej wymagane są: jeden egzemplarz pracy dyplomowej (wraz z płytą: jedna podpisana płyta w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta.
 • W przypadku pracy dwuosobowej wymagane są: dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z płytami: dwie podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy ) oraz jedna oddzielna podpisana płyta
 • W przypadku pracy trzyosobowej wymagane są: trzy egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z płytami: trzy podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta.

Na płycie powinna znaleźć się: elektroniczna wersja pracy (format PDF oraz format edytowalny, np. DOC), prezentacja dyplomowa, kod aplikacji, zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta), dodatkowe biblioteki niezbędne do działania aplikacji.

 

Ważne uwagi:

 • Jeśli termin obrony jeszcze nie jest ustalony – będzie ustalony po zgłoszeniu się kilku dyplomantów z pracami
 • Pracę należy dostarczyć do sekretarza nie później niż tydzień przed terminem obrony!
 • Liczy się kolejność składania podpisanych prac – zgłoszenie samej chęci obrony e-mailem nie gwarantuje obrony w danym terminie!;
 • Wskazany jest kontakt osobisty z sekretarzem
 • Niedopełnienie terminów/wymagań może wiązać się z niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;