Sorry, this entry is only available in Polish.

[Ostatnia aktualizacja: 26.03.2021, 15:20]

 Sekretarz 3. komisji egzaminacyjnej

mgr inż. Piotr Wójcicki
pok. 115 Pentagon, e-mail: p.wojcicki@pollub.pl


Aktualnie komisja nr III nie przeprowadza egzaminów dyplomowych

 

[Aktualizacja: 26.03.2021, 15:20]


WAŻNE! – WERSJA DLA RECENZENTA

Osoby które złożyły fizycznie pracę (wersja papierowa i elektroniczna – CD) są proszone o przesłanie cyfrowej wersji pracy według poniższego szablonu (w formacie *.pdf):

ROK Nazwisko Pierwsza_litera_imienia Temat_pracy Nazwisko_promotora Pierwsza_litera_imienia_promotora.pdf

np. 2020 Wójcicki P System informatyczny do przeprowadzania egzaminów dyplomowych Zientarski T.pdf

Jeżeli praca ma wielu autorów należy podać wszystkie nazwiska. Wystarczy, że pracę wyśle jedna osoba z grupy.

Tytuł wiadomości: [###] Obrony [miesiąc] [rok] [nazwisko promotora] [imię i nazwisko autora/autorów], gdzie w odpowiednie pola  należy wstawić dane zgodne z prawdą.

Przesłana praca ma być pozbawiona stron z oświadczeniami i raportami ASAP i JSA!

Treść samej wiadomości może być pusta.

[Aktualizacja: 28.01.2021, 15.00]


Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z §1. ust. 3. na 10 dni przed egzaminem należy złożyć podanie (mailowo z domeny pollub.edu.pl). Oznacza to również, że od momentu złożenia podania do egzaminu musi minąć 10 dni (data na podaniu). Osoby które nie złożyły podania (a złożyły pracę) proszone są o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku.

[Aktualizacja: 21.01.2021, 14.00]


Szanowni Państwo,

przypominam, że prace dyplomowe należy składać zgodnie z regulaminem studiów § 34. ust. 2. do końca stycznia. Zgodnie z § 34. ust. 6. termin ten może zostać wydłużony o miesiąc na umotywowany wniosek studenta z uzasadnieniem promotora.

[Aktualizacja: 20.01.2021, 21.45]


Szanowni Państwo,

ewentualne pytania mailowe proszę kierować wyłącznie z domeny pollub.edu.pl – inne będą ignorowane. Można również wykorzystać wiadomość prywatną w aplikacji MS Teams.

[Aktualizacja: 15.01.2021, 21.45]


Szanowni Państwo,

obecnie prace dyplomowe można składać wyłącznie we wrzutni w budynku Pentagon (ul. Nadbystrzycka 36B). Dokładna procedura została opisana tutaj i należy się z nią zapoznać jeszcze przed drukowaniem pracy.

Po wrzuceniu pracy obowiązkowo należy podpisać oświadczenie (karta na wrzutni).

Aktualnie egzaminy dyplomowe są przeprowadzane w formie zdalnej przy użyciu platformy Office 365 (MS Teams). Proszę zapoznać się z dokumentem:

Szczegółowe warunki techniczne i tryb realizacji egzaminów dyplomowych przeprowadzanych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych

[Aktualizacja: 7.01.2021, 15.00]


Szanowni Państwo,

środki techniczne niezbędne do przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

 1. Komputer z dostępem do Internetu
 2. Kamera internetowa z mikrofonem

Do egzaminu należy przygotować również legitymację studencką (lub inny dokument ze zdjęciem) i w celu weryfikacji okazać go w odpowiednim momencie. Dokładne informacje odnośnie egzaminu będą rozsyłane mailowo.

[Aktualizacja: 20.01.2021, 21.35]


Przed obroną

Do dziekanatu należy złożyć:

 • indeks, z kompletem zaliczeń – zgodnie z zarządzeniem Rektora, indeks musi zostać oddany na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony
 • wypełnioną kartę obiegową
 • opłatę za dyplom

Zdjęcia nie są wymaganie – Zarządzenie Nr R-42/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2019 r.

Złożenie pracy w jednostce dyplomującej

Student składa w jednostce dyplomującej pracę dyplomową w wersji drukowanej oraz elektronicznej zgodnie z poniższą procedurą:

Egzemplarz do archiwum:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej) wraz z płytą CD podpisaną i przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy w formacie edytowalnym oraz formacie PDF, plik prezentacji, kod źródłowy aplikacji oraz zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej.
 • Oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej.
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace muszą bezwzględnie przejść przez system antyplagiatowy (odnośnik do systemu dostępny jest z poziomu wirtualnego dziekanatu EHMS). W związku z powyższym, każda praca musi zawierać również cztery dodatkowe elementy opisane niżej (System antyplagiatowy  – oświadczenia).

Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej zostały przedstawione w załączniku 6 Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania WEiI

Prace niezgodne z wytycznymi nie będą przyjmowane.

Egzemplarz dla promotora:

 • jeśli promotor wymaga – jeden egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie (z dołączoną płytą CD) – wskazany kontakt z promotorem

 

 

[Aktualizacja: 9.01.2020, 12.45]


System antyplagiatowy  – oświadczenia

W związku z wprowadzeniem nowego systemu antyplagiatowego wykorzystującego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) i Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) następuje aktualizacja wymaganych załączników. Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr R-58/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r.

Najważniejsze informacje zawiera § 6 ust. 2:
(…) student dołącza do każdego jej egzemplarza przygotowywanego w formie drukowanej (…) wydruki
czterech dokumentów związanych z przeprowadzoną analizą antyplagiatową:

 • oświadczenia studenta, o którym mowa w § 2 ust. 3
 • opinii promotora, o której mowa w § 5 ust. 1
 • potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat
 • oraz raportu ogólnego z badania antyplagiatowego w systemie JSA

Dokumenty te muszą być umieszczone w pracy w sposób trwały (tzn. znajdować się w oprawie każdego egzemplarza) bezpośrednio po stronie tytułowej pracy.

Każdy z dołączonych dokumentów winien być odpowiednio podpisany:

 • oświadczenie studenta — przez autora pracy dyplomowej
 • potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat — jednocześnie przez autora pracy (jako osoby składającej dokument) oraz jej promotora (jako osoby przyjmującej dokument)
 • opinia promotora oraz raport ogólny z badania antyplagiatowego w systemie JSA — przez promotora pracy
  dyplomowej

 

[Aktualizacja: 13.12.2019, 12.00]


Przydatne informacje

Szanowni Państwo,

przypominam, że warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie uzupełnionego indeksu do dziekanatu. Jeśli ktoś jest na liście, a nie dostarczył indeksu nie będzie dopuszczony do egzaminu.

 

 

Aktualna lista zagadnień: obrony IIST – grupy zagadnień 2018_v1 [aktualizacja 15.12.2018]

Najbliższe terminy przyjmowania prac dyplomowych:

 

Ponadto przypominam, iż w wydrukowanym egzemplarzu pracy należy umieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (po spisie treści).

W przypadku prac wielu autorów należy złożyć tyle prac, ilu jest autorów – podobnie wygląda sytuacja z płytami CD. Każdy autor musi mieć egzemplarz swojej pracy (identyczny z pozostałymi). W związku z powyższym:

 • W przypadku pracy jednoosobowej wymagane są: jeden egzemplarz pracy dyplomowej (wraz z płytą: jedna podpisana płyta w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta.
 • W przypadku pracy dwuosobowej wymagane są: dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z płytami: dwie podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy ) oraz jedna oddzielna podpisana płyta
 • W przypadku pracy trzyosobowej wymagane są: trzy egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z płytami: trzy podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta.

Na płycie powinna znaleźć się: elektroniczna wersja pracy (format PDF oraz format edytowalny, np. DOC), prezentacja dyplomowa, kod aplikacji, zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta), dodatkowe biblioteki niezbędne do działania aplikacji.

 

Ważne uwagi:

 • Jeśli termin obrony jeszcze nie jest ustalony – będzie ustalony po zgłoszeniu się kilku dyplomantów z pracami
 • Pracę należy dostarczyć do sekretarza nie później niż tydzień przed terminem obrony!
 • Liczy się kolejność składania podpisanych prac – zgłoszenie samej chęci obrony e-mailem nie gwarantuje obrony w danym terminie!;
 • Wskazany jest kontakt osobisty z sekretarzem
 • Niedopełnienie terminów/wymagań może wiązać się z niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;

 

Zagadnienia (grupy pytań) na egzamin dyplomowy:

Aktualne zagadnienia: obrony IIST – grupy zagadnień 2018_v1

Archiwalne zagadnienia: obrony-iist-grupy-zagadnien-2017-v4

Archiwalne grupy pytań dostępne pod adresem: archiwalne

Często zadawane pytania (FAQ) co do organizacji obron

Kto jest członkiem komisji?
W komisji znajdują się zawsze przynajmniej 3 osoby – przewodniczący komisji (obecnie dr hab. T. Zientarski, prof. PL), promotor oraz sekretarz. Poza tym w komisji mogą znaleźć się także inni pracownicy Uczelni.

Kiedy i w jaki sposób należy podać zestawy pytań?
Kilka dni przed obroną, rozesłana zostanie do wszystkich uczestników obron wiadomość, ze szczegółami dotyczącymi kolejności poszczególnych osób oraz innymi sprawami organizacyjnymi. W wiadomości zawarte również zostaną instrukcje, jak należy przesłać odpowiednie grupy pytań.

Czy trzeba przynieść indeks na obronę?
Nie, po oddaniu indeksu do dziekanatu nie trzeba się już nim przejmować, sekretarz zajmie się dalszymi formalnościami.

Czy na płycie musi być kod aplikacji?
Powinien. Trzeba skonsultować się z promotorem.