Sorry, this entry is only available in Polish.

Ważne!
Studenci odbywający staże proszeni są o wypełnienie załącznika 2 do umowy stażowej i dostarczenie do Biura Projektu.

Projekt „MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców” realizowany jest przez Politechnikę Lubelską ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny: Kapitał Ludzki, Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.00-00-193/14 z dnia 5 grudnia 2014 r.Projekt skierowany jest do studentów ostatniego semestru studiów I stopnia oraz studentów dwóch ostatnich semestrów studiów II stopnia kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej. Formy wsparcia w projekcie realizowane w obszarze techniczno-informatycznym obejmują między innymi:

  • staże w przedsiębiorstwach krajowych dla studentów;
  • warsztaty z praktykami z kraju w zakresie kompetencji: analitycznych z zakresu nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, interpersonalnych;
  • warsztaty zawodowe z praktykami z zagranicy;
  • warsztaty z biznesu międzynarodowego nt. specyfiki biznesu ICT w świecie z praktykami z zagranicy.

Dokumenty związane z zapytaniami ofertowymi

Formularz oferty do zapytania

Formularz oferty do zapytania ZO14/MEGA/2015 (sylabusy) (wersja DOCX)

Formularz oferty do zapytania ZO14/MEGA/2015 (sylabusy) (wersja PDF)

Załączniki do odpowiedzi na zapytania: