Spotkanie z interesariuszami z branży IT

W dniu 16 listopada 2023 odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prowadzących zajęcia na kierunku Informatyka z interesariuszami zewnętrznymi w ramach realizowanego na Politechnice Lubelskiej projektu Via Carpatia. W spotkaniu uczestniczyło 12 pracowników z wiodących firm Lubelszczyzny: DataArt’s R&D, eLeader Sp. z o.o., Comarch S.A., Infinite IT Solutions, Asseco Business Solutions S.A., Britenet Sp. z o.o., Sii Sp. z o.o. i WebChili Sp. z o.o.

Temat spotkania to „Wyzwania stojące przed kształcącymi przyszłe kadry – kompetencje  pożądane na rynku pracy w branży IT”.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez dr inż. Marię Skublewską-Paszkowską – Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Następnie Prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka dr Edyta Łukasik przedstawiła nabory i limity na kierunku Informatyka, programy studiów na I i II stopniu na kierunku Informatyka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizowane na I stopniu specjalności i ich wybór przez studentów. Szczegółowo został omówiony program studiów II stopnia, który był modyfikowany  w roku akademickim 2022/2023. Oferowane są tu trzy specjalności: Wytwarzanie oprogramowania i serwisy internetowe, Technologie grafiki komputerowej i Data science.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Odnieśli się do programu realizowanego na naszym wydziale kierunku Informatyka, ocenili poziom absolwentów tego kierunku i zwrócili uwagę na kwestie, które można udoskonalić.