[Ostatnia aktualizacja: 3.02.2023, 11:15]

 Sekretarz 3. komisji egzaminacyjnej

mgr inż. Marta Dziuba-Kozieł
pok. 104 Pentagon, e-mail: m.dziuba@pollub.pl


Szanowni Państwo,

najbliższe terminy przyjmowania prac dyplomowych:

Komisja nr 3 zakończyła zbieranie prac dyplomowych.

Prace przyjmuje komisja nr 4.

https://cs.pollub.pl/dla-studentow/egzaminy-dyplomowe-inzynierskie-2-komisja/

 • poniedziałek 22 stycznia 2024r. godz. 13:00-14:50,  Pentagon p.104

 

[Aktualizacja: 25.01.2023, 14:30]


Szanowni Państwo,

planowany terminarz egzaminów dyplomowych:

 1. 11.01.2024 (czwartek)
 2. 23.01.2024 (wtorek) – brak wolnych miejsc – komplet studentów
 3. 25.01.2024 (czwartek) -brak wolnych miejsc – komplet studentów
 4. 29.01.2024 (poniedziałek) – brak wolnych miejsc – komplet studentów
 5. 30.01.2024 (wtorek) -brak wolnych miejsc – komplet studentów
 6. 01.02.2024 (czwartek) – brak wolnych miejsc – komplet studentów

Przedstawione terminy mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

[Aktualizacja: 3.02.2023, 11:15]


Szanowni Państwo,

przypominam, że prace dyplomowe należy składać zgodnie z regulaminem studiów § 31. ust. 2. do 31 stycznia. Zgodnie z § 31. ust. 7. termin ten może zostać wydłużony o miesiąc na umotywowany wniosek studenta z uzasadnieniem promotora.

[Aktualizacja: 8.02.2022, 11:00]


Szanowni Państwo,

pytania mailowe proszę kierować wyłącznie z domeny pollub.edu.pl – inne będą ignorowane.

[Aktualizacja: 16.12.2021, 13:15]


WAŻNE! – WERSJA DLA RECENZENTA

Osoby które złożyły fizycznie pracę (wersja papierowa i elektroniczna – CD) są proszone o przesłanie cyfrowej wersji pracy według poniższego szablonu (w formacie *.pdf):

ROK Nazwisko Pierwsza_litera_imienia Temat_pracy Nazwisko_promotora Pierwsza_litera_imienia_promotora.pdf

np. 2020 Wójcicki P System informatyczny do przeprowadzania egzaminów dyplomowych Zientarski T.pdf

Jeżeli praca ma wielu autorów należy podać wszystkie nazwiska. Wystarczy, że pracę wyśle jedna osoba z grupy.

Tytuł wiadomości: [###] Obrony [miesiąc] [rok] [nazwisko promotora] [imię i nazwisko autora/autorów], gdzie w odpowiednie pola  należy wstawić dane zgodne z prawdą.

Przesłana praca ma być pozbawiona stron z oświadczeniami i raportami ASAP i JSA!

Treść samej wiadomości może być pusta.

[Aktualizacja: 28.01.2021, 15.00]


Przed obroną

Do dziekanatu należy złożyć:

 • wypełnioną kartę obiegową

[Aktualizacja: 25.01.2023, 14:30]

Złożenie pracy w jednostce dyplomującej

Student składa w jednostce dyplomującej pracę dyplomową w wersji drukowanej oraz elektronicznej zgodnie z poniższą procedurą:

Egzemplarz do archiwum:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej) wraz z płytą CD podpisaną i przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy w formacie edytowalnym oraz formacie PDF, plik prezentacji, kod źródłowy aplikacji oraz zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej.
 • Oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej.
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace muszą bezwzględnie przejść przez system antyplagiatowy (odnośnik do systemu dostępny jest z poziomu wirtualnego dziekanatu EHMS). W związku z powyższym, każda praca musi zawierać również cztery dodatkowe elementy opisane niżej (System antyplagiatowy  – oświadczenia).

Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej zostały przedstawione dokumencie: Zasady prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Prace niezgodne z wytycznymi nie będą przyjmowane.

 

Egzemplarz dla promotora:

 • jeśli promotor wymaga – jeden egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie (z dołączoną płytą CD) – wskazany kontakt z promotorem

 

[Aktualizacja: 25.01.2023, 14:30]


System antyplagiatowy  – oświadczenia

W związku z wprowadzeniem nowego systemu antyplagiatowego wykorzystującego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) i Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) następuje aktualizacja wymaganych załączników. Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr R-58/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r.

Najważniejsze informacje zawiera § 6 ust. 2:
(…) student dołącza do każdego jej egzemplarza przygotowywanego w formie drukowanej (…) wydruki
czterech dokumentów związanych z przeprowadzoną analizą antyplagiatową:

 • oświadczenia studenta, o którym mowa w § 2 ust. 3
 • opinii promotora, o której mowa w § 5 ust. 1
 • potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat
 • oraz raportu ogólnego z badania antyplagiatowego w systemie JSA

Dokumenty te muszą być umieszczone w pracy w sposób trwały (tzn. znajdować się w oprawie każdego egzemplarza) bezpośrednio po stronie tytułowej pracy.

Każdy z dołączonych dokumentów winien być odpowiednio podpisany:

 • oświadczenie studenta — przez autora pracy dyplomowej
 • potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat — jednocześnie przez autora pracy (jako osoby składającej dokument) oraz jej promotora (jako osoby przyjmującej dokument)
 • opinia promotora oraz raport ogólny z badania antyplagiatowego w systemie JSA — przez promotora pracy
  dyplomowej

 

[Aktualizacja: 13.12.2019, 12.00]


Przydatne informacje

Przypominam, iż w wydrukowanym egzemplarzu pracy należy umieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (przed spisem treści).

W przypadku prac wielu autorów należy złożyć tyle prac, ilu jest autorów – podobnie wygląda sytuacja z płytami CD. Każdy autor musi mieć egzemplarz swojej pracy (identyczny z pozostałymi). W związku z powyższym:

 • W przypadku pracy jednoosobowej wymagane są: jeden egzemplarz pracy dyplomowej (wraz z płytą: jedna podpisana płyta w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta.
 • W przypadku pracy dwuosobowej wymagane są: dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z płytami: dwie podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy ) oraz jedna oddzielna podpisana płyta
 • W przypadku pracy trzyosobowej wymagane są: trzy egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z płytami: trzy podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta.

Na płycie powinna znaleźć się: elektroniczna wersja pracy (format PDF oraz format edytowalny, np. DOC), prezentacja dyplomowa, kod aplikacji, zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta), dodatkowe biblioteki niezbędne do działania aplikacji.

Ważne uwagi:

 • Jeśli termin obrony jeszcze nie jest ustalony – będzie ustalony po zgłoszeniu się kilku dyplomantów z pracami.
 • Pracę należy dostarczyć do sekretarza nie później niż tydzień przed terminem obrony!
 • Liczy się kolejność składania podpisanych prac – zgłoszenie samej chęci obrony e-mailem nie gwarantuje obrony w danym terminie!
 • Wskazany jest kontakt osobisty z sekretarzem.
 • Niedopełnienie terminów/wymagań może wiązać się z niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

Często zadawane pytania (FAQ) co do organizacji obron

Kto jest członkiem komisji?
W komisji znajdują się zawsze przynajmniej 3 osoby – przewodniczący komisji (obecnie dr hab. T. Zientarski, prof. PL), promotor oraz sekretarz. Poza tym w komisji mogą znaleźć się także inni pracownicy Uczelni.

Czy na płycie musi być kod aplikacji?
Powinien. Trzeba skonsultować się z promotorem.