[Ostatnia aktualizacja: 16.12.2023]

Sekretarz 1. komisji egzaminacyjnej

dr Mariusz Dzieńkowski
pok. PE112, e-mail: m.dzienkowski@pollub.pl


Terminy składania prac magisterskich

– 22.03.2024 (piątek), godz. 13:45 – 14:30, PE122
– 19.04.2024 (piątek), godz. 13:45 – 14:30, PE122
– 26.04.2024 (piątek), godz. 13:45 – 14:30, PE122

[Aktualizacja: 27.03.2023]


Terminy składania pracy magisterskiej

Zgodnie z regulaminem studiów § 31. ust. 4. prace po poddaniu procedurze antyplagiatowej i zaakceptowaniu przez promotora należy składać najpóźniej do:
– 30 września (studia stacjonarne II stopnia),
– 30 kwietnia (studia niestacjonarne II stopnia).

Zgodnie z § 31. ust. 7. termin ten może zostać wydłużony o miesiąc na umotywowany wniosek studenta z uzasadnieniem promotora.


Zasady obowiązujące w związku ze złożeniem pracy dyplomowej magisterskiej i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

1. Przed złożeniem pracy należy opublikować artykuł naukowy lub wygłosić referat na konferencji naukowej (zgodnie z zarządzeniem).
2. Pracę wraz z kompletem oświadczeń wygenerowanych z systemu antyplagiatowego należy dostarczyć do sekretarza 1. komisji.
3. W momencie złożenia pracy należy złożyć dokument potwierdzenia złożenia pracy dyplomowej, którego szablon znajduje się na stronie wydziału.
4. Przed obroną do dziekanatu należy złożyć wypełnioną kartę obiegową.

Szczegółowe warunki techniczne i tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych zostały określone przez Dziekana WEiI i są zaprezentowane na stronie wydziału.

Komplet składanych dokumentów musi zawierać:
– jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum),
– płytę CD/DVD podpisaną i przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD musi być opisana zgodnie ze wzorem podanym na stronie 32 Zasad prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej),
– wypełniony dokument potwierdzenia złożenia pracy dyplomowej.

Płyta powinna zawierać:
– plik dokumentu pracy w formacie edytowalnym oraz formacie PDF,
– zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora oraz raporty z systemów antyplagiatowych ASAP i JSA (rodzaje oświadczeń zostały wymienione poniżej),
– kod źródłowy aplikacji,
– prezentację w formacie PDF.

W wydrukowanym egzemplarzu pracy, bezpośrednio po stronie tytułowej należy umieścić w sposób trwały następujące dokumenty:
– podpisane oświadczenia studenta (załącznik nr 1 z systemu antyplagiatowego ASAP),
– podpisaną opinię promotora na temat oryginalności pracy oraz w sprawie dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej (załącznik nr 2 z systemu antyplagiatowego ASAP),
– potwierdzenie analizy antyplagiatowej z systemu ASAP (podpisane przez studenta i promotora),
– potwierdzenie analizy antyplagiatowej z systemu JSA (podpisane przez promotora).

W przypadku prac wielosobowych, każdy współautor pracy składa swój odrębny komplet dokumentów.


Przydatne informacje

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Instrukcje pisania pracy, wzór strony tytułowej i tematy prac
Komisja egzaminów dyplomowych nr I Informatyka (II stopień)
Aktualny zestaw zagadnień egzaminacyjnych