Kick-off Meeting

W dniu 11 stycznia 2023 roku odbyło się zdalne spotkanie w ramach realizowanego projektu „ETMO-EDUKACJA I KSZTAŁCENIE W OBSZARZE ANALIZY RUCHU 3D”, na którym ustalono szczegóły wizyty studyjnej w University of South-Eastern Norway w dniach 24-27 kwietnia 2023. W spotkaniu uczestniczyło pięciu naukowców Politechniki Lubelskiej, przedstawicieli władz uczelni oraz osób zajmujących się analizą ruchu 3D: Prorektor ds. ogólnych i rozwoju dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, Prodziekan ds. studenckich dla kierunku Informatyka dr Edyta Łukasik, dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska, dr Paweł Powroźnik oraz dr inż. Jakub Smołka. Professor Olaf Hallan Graven oraz lektor uniwersytecki Joakim Bjørk reprezentowali University of South-Eastern Norway.

Podczas spotkania zaprezentowana została grupa naukowców z Politechniki Lubelskiej, stanowisko badawcze akwizycji ruchu składające się z ośmiokamerowego optycznego systemu motion capture firmy Vicon, prace naukowe powiązane z akwizycją ruchu trójwymiarowego oraz rejestracją gałki ocznej przy pomocą okulografu, a także zastosowanie tych systemów w procesie edukacji studentów na kierunku Informatyka. Przedstawiono prowadzone badania naukowe oraz badania ze studentami w ramach prac dyplomowych na poziomie inżynierskim oraz magisterskim.

Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili cztery dni zaplanowanej wizyty studyjnej, podczas której przedstawiciele Politechniki Lubelskiej zostaną zapoznani z systemem edukacji na uczelni przyjmującej, a także wymienią doświadczenia w ramach przygotowania programu i procesu kształcenia. Zdefiniowano także zakres materiałów do przygotowania przez osoby reprezentujące University of South-Eastern Norway dotyczące: dobrych praktyk zastosowanych w procesie dydaktycznym, infrastruktury dydaktycznej, kadry, jakości kształcenia, współpracy z rynkiem pracy, mobilności pracowników oraz kultury w sektorze edukacyjnym.

Spotkanie online pozwoliło na zapoznanie naukowców z dwóch jednostek naukowych, a także przygotowanie planu wizyty studyjnej.

 

Aktualizacja: 20.01.2023