promis

Projekt Tempus „Professional Master’s Degree in Computer Science as a Second Competence in Central Asia” – PROMIS Instytut Informatyki realizuje w latach 2014-2016. Projekt jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów Tempus:

  • “Master in Computer Science as a Second Education for Social Science Graduated”, nr projektu: CD-JEP 26235-2005, lata realizacji: 2006-2009;
  • “Network Europe – Russia – Asia of Masters in Informatics as a Second Competence (ERAMIS)”, nr projektu: 159025-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-JPCR, lata realizacji: 2010-2013.

Celem projektu PROMIS jest rozszerzenie akademickiej sieci uczelni, oferujących zharmonizowane wykształcenie na drugim poziomie szkolnictwa wyższego (magisterskim) w obszarze informatyki dla nieinformatyków, jako tzw. drugą kompetencję. Jest to dość często spotykany we Francji sposób na wykształcenie pracowników o szerszym niż jednokierunkowy zakresie kompetencji. Osoby kończące np. zarządzanie na pierwszym (licencjat) poziomie studiują na kierunku ekonomia na drugim stopniu.

Pomysł zaoferowania studiów magisterskich w kierunku informatyka dla osób, które mają inne niż informatyka dotychczasowe wykształcenie zrodził sie we Francji w Uniwersytecie Piere Mendez France z Grenoble. Tam od kilkunastu lat funkcjonują takie programy magisterskie, ukierunkowane na wykształcenie profesjonalne (a nie na akademickie). Pozwalają one na zdobycie kompetencji informatycznych matematykom, ekonomistom czy mechanikom. Jak pokazują francuskie doświadczenia, tacy absolwenci dość szybko znajdują pracę, wszędzie tam gdzie poza wiedzą informatyczną potrzebne są pogłębione kompetencje z danej dziedziny.

Realizowane uprzednio projekty programu Tempus miały na celu stworzenie takich programów studiów drugiego stopnia, początkowo w jednym kraju Azji Centralnej (Kirgistanie) – pierwszy projekt, a potem w sieci uniwersytetów Rosji, Kazachstanu i Kirgistanu (razem: 9) – projekt ERAMIS. W trakcie pierwszego projektu przećwiczona została możliwość (w jednym kraju Azji Centralnej), a w ramach drugiego – stworzona sieć uczelni, które obecnie oferują ujednolicone (ale też wzbogacone o przedmioty specjalistyczne swoiste profilowi danej uczelni) programy studiów drugiego stopnie w kierunku informatyka dla nieinformatyków. Dzięki synchronizacji programów w ramach sieci uczelni (nazwanej ERAMIS) możliwa jest mobilność studentów bez utraty semestru czy dwóch, podobnie jak to ma miejsce w Unii Europejskiej w ramach systemu ECTS. Poza tym wiele uczelni z sieci ERAMIS posiada i realizuje umowy o podwójnym dyplomowaniu, w ramach których studenci mogą uzyskać dyplomy dwóch uczelni w ramach tego samego procesu edukacyjnego.

Projekt PROMIS jest koordynowany przez Uniwersytet Piere Mendez France, Grenoble, Francja. Uczestniczy w nim 18 partnerów ( w tym: 5 uczelni z krajów UE, po dwie uczelnie z każdego kraju Azji Centralnej: Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu). W projekcie bierze udział także trzech partnerów z przemysłu ICT. Są nimi firmy informatyczne z Francji, Niemiec i Finlandii.
Podstawowym celem projektu jest rozszerzenie sieci uczelni partnerskich ERAMIS na nowe kraje Azji Centralnej (Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan) oraz w „starych” krajach (Kazachstan i Kirgistan). Pozytywne doświadczenia z poprzednich projektów będą szeroko upowszechniane. Taki cel został doceniony (i sfinansowany) przez UE.

Projekty z programu Tempus, poza ich głównym celem jakim jest pomoc innym krajom w podniesieniu jakości edukacji na poziomie wyższym, pozwalają również na nawiązanie, zacieśnianie i utrzymywanie długoletnich związków współpracy pomiędzy partnerami. Związki te owocują w innych obszarach i pozwalają na zdobywanie grantów z innych programów polskich lub UE.
Strona projektu: http://promisproject.kaznu.kz/

Koordynator ze strony Politechniki Lubelskiej: dr inż. Marek Miłosz