Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) przyznała Politechnice Lubelskiej (PL) grant na realizację projektu uruchomienia studiów magisterskich podwójnego dyplomowania na kierunku Informatyka w języku angielskim. Partnerem w projekcie jest Narodowy Uniwersytet Uzbekistanu (NUU) w Taszkiencie, Uzbekistan. Projekt pod nazwą “Mobile Application Development – Joint Master Studies in English” i o numerze PPI/KAT/2019/1/00005 został zatwierdzony do finansowania w ramach programu KATAMARAN (https://nawa.gov.pl/instytucje/katamaran-przygotowanie-i-realizacja-wspolnych-studiow-ii-stopnia).

Budżet projektu: 692 573,30 PLN.

Czasookres realizacji: 1.10.2019 – 31.03.2021, wydłużony do 30.09.2021 z powodu COVID-19.

Kierownik projektu: dr inż. Marek Miłosz

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • opracowanie programu (i wymaganej dokumentacji a także systemu zapewnienia jakości i doskonalenia programu) kształcenia na specjalności MAD w języku angielskim,
  • opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych (w tym: e-learningowych oraz wymagań do pracy dyplomowej),
  • wizyty studyjne i szkolenia kadry akademickiej,
  • spotkania robocze,
  • upowszechnienie informacji o specjalności i przygotowanie do rekrutacji.

Rezultatem projektu jest gotowa do uruchomienia specjalność MAD na studiach II stopnia kierunku Informatyka realizowana łącznie przez NUU i PL, w układzie: 2 semestry w NUU i 2 – w PL.

Podstawową korzyścią dla Politechniki Lubelskiej jest zwiększenie internacjonalizacji kształcenia, tj. liczby studentów obcokrajowców, oraz oferty kształcenia w języku angielskim. Istotną korzyścią dla polskich nauczycieli akademickich jest zapoznanie się z różnicami kulturowymi, tak by wykorzystać tę wiedzę w kształceniu obcokrajowców (nie tylko w ramach tej specjalności, ale np. realizowanym w ramach programu Erasmus+).